Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 11.02.2008
Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН. Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

Правила
здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють перекази за поточними валютними неторговельними операціями, що здійснюються за дорученням і на користь фізичних осіб, а саме:

порядок здійснення уповноваженими банками, небанківськими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку (далі - банки) переказів за дорученням фізичних осіб - резидентів і нерезидентів (далі - перекази) за межі України та в межах України;

порядок виплати банками переказів із-за кордону та в межах України фізичним особам - резидентам і нерезидентам.

Правила не поширюються на перекази, що пов'язані з підприємницькою та інвестиційною діяльністю фізичних осіб.

Установити, що для цілей застосування Правил під терміном "родичі" розуміється батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина.

(пункт 1.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.02.2016 р. N 123)

1.2. До переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями належать такі:

а) на оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов'язкових платежів), витрат іноземних адвокатів у разі порушення справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа;

б) на оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;

в) на оплату витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;

г) на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн;

ґ) на оплату витрат на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;

д) на оплату зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;

е) на оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);

є) на оплату послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України (далі - Національний банк), отриманої в порядку, визначеному Національним банком;

ж) на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;

з) на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій;

и) платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;

і) у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

ї) з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними;

й) з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;

к) на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів.

1.3. Фізична особа для здійснення переказу має подати до банку такі документи:

платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу;

паспорт або документ, що його замінює;

документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (далі - підтвердні документи).

Підтвердними документами для фізичних осіб - резидентів є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб - нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні відносини або їх належним чином засвідчені копії, та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні відносини або їх належним чином засвідчених копій) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу.

(абзац п'ятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

Допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет лише у випадках здійснення переказів за межі України за операціями, зазначеними в підпунктах "а" - "е", "ж", "и", "к" пункту 1.2 цієї глави. Такими підтвердними документами з мережі Інтернет є документи, роздруковані (сформовані) з сайтів отримувачів коштів, а також, що надійшли електронною поштою на ім'я фізичної особи, яка здійснює переказ, з електронної адреси отримувача коштів.

Для фізичних осіб - нерезидентів підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження готівки.

Офіційні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше.

(пункт 1.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 29.02.2016 р. N 123)

1.4. Під час здійснення переказів фізичними особами - резидентами і нерезидентами на оригіналах підтвердних документів, крім документів про родинні відносини, робиться відмітка банку, яка має містити дату здійснення переказу, суму перерахованої іноземної валюти і засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу. Копії з оригіналів документів, на яких зроблена зазначена відмітка, а також копії документів про родинні відносини зберігаються в документах дня.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 29.02.2016 р. N 123,
від 10.10.2017 р. N 102)

1.5. Для отримання переказу фізична особа має подати до банку такі документи:

заяву на видачу готівки або документ, установлений відповідною платіжною системою на одержання переказу;

паспорт або документ, що його замінює.

1.6. Документи на здійснення чи отримання переказу мають містити обов'язкові реквізити, передбачені вимогами нормативно-правового акта Національного банку, який регулює порядок оформлення касових документів.

1.7. Якщо виплата переказу, що надійшов в іноземній валюті, здійснюється на бажання клієнта (на підставі його заяви) у гривнях, банк здійснює перерахування іноземної валюти в гривні за курсом банку, що діє на час здійснення операції.

1.8. Пункт 1.8 втратив чинність

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.8 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 16.11.2012 р. N 476,
у зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.10 уважати відповідно пунктами 1.9 - 1.11
,
 пункт 1.8 втратив чинність у зв'язку із закінченням строку дії
постанови Правління Національного банку України від 16.11.2012 р. N 476,
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11 уважати відповідно пунктами 1.8 - 1.10)

1.8. Пункт 1.8 втратив чинність

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.8 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 14.05.2013 р. N 163,
у зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.10 уважати відповідно пунктами 1.9 - 1.11
,
 пункт 1.8 втратив чинність у зв'язку із закінченням строку дії
постанови Правління Національного банку України від 14.05.2013 р. N 163
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11 уважати відповідно пунктами 1.8 - 1.10)

1.8. Пункт 1.8 втратив чинність

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.11.2013 р. N 453,
у зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.10 уважати відповідно пунктами 1.9 - 1.11
,
пункт 1.8 втратив чинність у зв'язку із закінченням строку дії
постанови Правління Національного банку України від 14.11.2013 р. N 453,
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11 уважати відповідно пунктами 1.8 - 1.10)

1.8. Пункт 1.8 виключено 

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.05.2014 р. N 270,
у зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.10 уважати відповідно пунктами 1.9 - 1.11
,
пункт 1.8 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.07.2014 р. N 423,
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11
 вважати відповідно пунктами 1.8 - 1.10)

1.8. Переказ фізичною особою - резидентом і нерезидентом у межах України іноземної валюти на поточний рахунок в іноземній валюті чи з поточного рахунку в іноземній валюті та переказ нерезидентом національної валюти на поточний рахунок у національній валюті чи з поточного рахунку в національній валюті здійснюються згідно з режимом цих рахунків, передбаченим нормативно-правовим актом Національного банку, що встановлює порядок використання рахунків.

1.9. Переказ без відкриття рахунку в межах України для виплати його готівкою без зарахування на поточний рахунок за дорученням фізичної особи - резидента і нерезидента здійснюється банком виключно в національній валюті.

1.10. Комісійна винагорода за відправлення та виплату переказу стягується виключно в гривнях.

2. Перекази іноземної валюти за межі України та в Україну за дорученням і на користь фізичних осіб

2.1. Відповідно до вимог цих Правил фізичні особи - резиденти можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти:

а) у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15000 гривень в один операційний (робочий) день, - з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів;

б) у сумі, що в еквіваленті перевищує 15000 гривень в один операційний день, - виключно з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі підтвердних документів.

2.2. У разі виїзду за кордон на постійне місце проживання громадяни можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти з власних поточних рахунків без обмеження суми. Підставою для зазначених переказів є пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду. Копії сторінок паспорта або документа, що посвідчує особу, де зазначені прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та відмітка про виїзд на постійне місце проживання, зберігаються в документах дня банку.

2.3. Фізичним особам - нерезидентам дозволяється без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті переказувати за межі України суму, що не перевищує в еквіваленті 15000 гривень в один операційний (робочий) день, на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти.

Перекази в іноземній валюті за межі України з поточних рахунків фізичних осіб - нерезидентів здійснюються без обмеження суми.

2.4. Зарахування на поточні рахунки фізичних осіб - резидентів і нерезидентів переказів із-за кордону та подальша їх виплата з цих рахунків здійснюються без обмеження суми.

2.5. Пункт 2.5 виключено 

(пункт 2.5 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 16.11.2012 р. N 476
,
 дію пункту 2.5 відновлено у зв'язку із закінченням строку дії
постанови Правління Національного банку України від 16.11.2012 р. N 476,
 пункт 2.5 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 14.05.2013 р. N 163
,
 дію пункту 2.5 відновлено у зв'язку із закінченням строку дії
постанови Правління Національного банку України від 14.05.2013 р. N 163,
пункт 2.5 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 14.11.2013 р. N 453
,
дію пункту 2.5 відновлено у зв'язку із закінченням строку дії
 
постанови Правління Національного банку України від 14.11.2013 р. N 453,
пункт 2.5 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.05.2014 р. N 270)

2.5. Іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи-резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути виплачена одержувачу в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150000 гривень. Якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 150000 гривень, то банк такий переказ (перекази) у повній сумі зараховує на поточний рахунок в іноземній валюті отримувача.

(главу 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.07.2014 р. N 423)

3. Звітність, контроль і відповідальність, пов'язані зі здійсненням та виплатою переказів

3.1. Банки зобов'язані здійснювати процедуру контролю в режимі реального часу за дотриманням клієнтами встановлених у цих Правилах норм переказів коштів.

3.2. Банк відмовляє фізичній особі в здійсненні переказу в разі неподання необхідних для його здійснення документів, визначених цими Правилами.

3.3. Пункт 3.3 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 14.12.2012 р. N 531,
у зв'язку з цим пункт 3.4 уважати відповідно пунктом 3.3)

3.3. Невиконання банками функцій агента валютного контролю та порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

Поиск